Collecte Noodhulp Corona

Het coronavirus grijpt wereldwijd om zich heen. Ook op plekken waar nauwelijks zorg of extra voedsel is. Honger en dood dreigen.

Een ramp van ongekende omvang dreigt te ontstaan in veel landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Op steeds meer plekken doemt het coronavirus op en raken mensen besmet. In Thailand kunnen 150.000 migranten uit Myanmar niet naar gezondheidscentra toe. Omdat ook de grenzen dicht zijn, zijn ze overgeleverd aan hun lot. In Zuid-Soedan zijn de grenzen met Oeganda en Kenia gesloten, waar 80% van het voedsel vandaan komt.

Kerken en lokale hulporganisaties verlenen zorg, zoals de Mae Tao Clinic in Myanmar. Met een netwerk van zorgverleners proberen zij waar het kan mensen te helpen. Op andere plekken gaat veel aandacht uit naar hygiëne en afstand houden, zodat de sterftecijfers door het coronavirus zo laag mogelijk blijven. Uw hulp is heel hard nodig, om erger te voorkomen.

De diaconie collecteert voor dit doel.
U kunt uw gift overmaken naar de bankrekening
van de diaconale raad:

NL51 RABO 0370 4025 61
o.v.m. “Noodhulp Corona”

Alvast bedankt voor uw gift.

zondag 5 april, 10,11,12 april

Zondag 5 april, 9.30 uur, internetdienst
voorganger: mevr. drs. M. Bijl, Heemskerk
Collecte : diaconie – Noodhulp Corona
NL51 RABO 0370 4025 61

live beluisteren

Overzicht van komende diensten:

Witte Donderdag 9 april vervalt

Goede Vrijdag, 10 april, 19.30 uur
mevr. drs. M. Bijl, Heemskerk
U kunt luisteren naar het lijdensverhaal afgewisseld met mooie liederen. De paaskaars brandt en aan het einde wordt de kaars gedoofd en verlaten we in stilte de kerk.

Stille Zaterdag, 11 april, 20.00 uur
Zoals de kerkklokken op woensdagavond klinken als teken van hoop, willen we u als gemeente vragen mee te doen met hoopvol licht te verspreiden in ons dorp.
Zet op deze avond om 20 uur een kaars voor het raam.
Via onze website zal dan tijdens de online uitzending het lied ‘Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur’ te horen zijn. Zo zal door het hele dorp achter vele ramen op zaterdagavond een kaars branden als teken van hoop.

Pasen, zondag 12 april, 9.30 uur
ds. Jonathan Zondag, Dedemsvaart
U kunt luisteren naar een speciale online viering.
De nieuwe Paaskaars wordt aangestoken . We mogen de boodschap van Pasen horen.

voorbeeld

Heeft u voor een internetdienst  een  gebedsverzoek of kent u  liederen die we kunnen horen of meezingen, dan kunt u dit via het contactformulier doorgeven.
Kiest u bij: “bestemd voor: voor  “scriba”.

KOPIJ Kerkklanken vervroegd

Om te zorgen dat Kerkklanken vóór het paasweekend bezorgd kan worden, is de inleverdatum voor de kopij twee dagen vervroegd. U kunt uw kopij voor de komende uitgave van Kerkklanken vóór of uiterlijk op zaterdag 4 april 2020 inleveren bij de redactie. Redactieadres: familie Sandbergen, Esdoornlaan 15, Middenmeer. Inzenden per e-mail verdient de voorkeur. Stuur uw kopij naar: kerkklanken@ontmoetingskerk-middenmeer.nl Heeft u nieuws of mededelingen waarmee u niet kunt of wilt wachten, stuur het dan aan: nieuws@ontmoetingskerk-middenmeer.nl voor plaatsing op de website.

Paasgroetenactie 2020

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar paasgroetenkaarten aan gevangenen in Nederland en Nederlandse gevangenen in het buitenland.
De afbeelding op de paaskaart wordt onder leiding van een justitiepredikant door gevangenen zelf ontworpen.
Aan de hand van het thema van de 40dagentijdcampagne van Kerk in Actie, ‘Sta op’, werd een kruis van takken gemaakt, met als tekst: ‘Opstandig hout’.
Pasen, verhaal van de Levende!

Ook onze gemeente doet mee aan de paasgroetenactie. Hoe?

  • U kunt een kaart ophalen bij de diaconie,Petra Goedbloed (adres zie jaarboekje)
  • U schrijft de kaart thuis, terugbrengen voor 24 april.
  • Dan moeten de geschreven kaarten weer verzameld worden bij de diaconie en de diaconie zal de kaarten in één enveloppe verzenden .
  • Het zou mooi zijn als u hier aan mee wilt  doen, vooral nu de meesten genoeg tijd hebben om dit op te pakken.

Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, toch mag u ervan overtuigd zijn dat het feit dat er om hen gedacht wordt, de gedetineerden erg goed doet.

We hopen dat velen van u paasgroeten zullen sturen! Hartelijk dank!

NBG-weggeefactie

Gratis boeken ter inspiratie en bemoediging

De Bijbel heeft mensen in alle tijden rust, vertrouwen, hoop, moed en houvast gegeven, ook in onzekere tijden. Daarom stelt het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) een drietal uitgaven gratis ter beschikking nu het land getroffen wordt door het coronavirus.

We denken daarbij bijzonder aan kinderen omdat deze nu onverwachts meer thuis zijn. En aan kwetsbare en eenzame mensen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken.

U kunt kiezen uit:
• De Samenleesbijbel Junior: 14 stappen. In deze uitgave zijn Psalm 23, Jesaja droomt van vrede, Jezus vertelt over het echte geluk, het Paasverhaal, God maakt alles nieuw en negen andere verhalen opgenomen. Met daarin naast de bijbelverhalen ook opdrachten, vragen en proefjes. Deze uitgave is bedoeld voor kinderen van 4-7 jaar.

• Het Lucas-evangelie uit de Samenleesbijbel. Met daarin verhalen over Jezus, waaronder ook het paasverhaal. Hierin zijn ook allerlei creative opdrachten opgenomen zodat kinderen de betekenis van de verhalen ontdekken. Ook is er informatie te vinden hoe je thuis Pasen kunt vieren. Deze uitgave is bedoeld voor kinderen van 8-12 jaar.

 

• Psalmen Dichtbij. Een uitgave van het bijbelboek Psalmen in de Bijbel in Gewone Taal. Psalmen spreken veel mensen aan in verschillende situaties. De vragen die toegevoegd zijn helpen u om rust, vertrouwen en hoop te ontdekken in deze bijzondere teksten.

 

Zowel de EO, die Psalmen Dichtbij mogelijk maakte, als de Protestantse Kerk in Nederland, die meewerkte aan de Samenleesbijbel, ondersteunen deze actie van harte.
Bestelwijze
Iedere besteller mag maximaal één exemplaar per titel opvragen. Per adres is één bestelling mogelijk. De actie loopt zo lang de voorraad strekt van in totaal 40.000 exemplaren, dus op is op. De boeken worden – tenzij de situatie in het land dat onmogelijk maakt – voor Pasen thuisbezorgd. De boeken kunnen aangevraagd worden via: bijbelgenootschap.nl/juistnu.

Luiden van de klok

Om in deze onzekere tijd een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, roept de Raad van Kerken  alle kerken in Nederland op om de komende  woensdagen van 19.00 – 19.15 uur de kerkklokken te luiden.
Met deze ‘klokken van hoop en troost’ kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen.
Het is tevens een oproep tot gebed en andere vormen van steun voor alle zieken en voor wie zich inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.

Hulp via diaconie

Het is een zware, onvoorspelbare tijd, nu het coronavirus om ons heen aanwezig is. Ouderen worden aangeraden zoveel mogelijk binnen te blijven en iedereen die tot de risicogroep behoort afgeraden een boodschap te doen. Wellicht heeft u hulp nodig voor die boodschap of voor een klusje die u nu zelf niet kunt doen.  De meeste mensen hebben wel iemand in de buurt die wil helpen, maar dat geldt niet voor iedereen. Mensen voor wie dat het moeilijk of lastig is iemand uit de buurt te vragen, kunnen een beroep doen op de diaconie. Ook mensen die geen lid zijn van onze gemeente mogen de diaconie benaderen.

Dat kan op verschillende manieren:
U kunt één van de leden van de diaconie bellen of u kunt via de website www.ontmoetingskerk-middenmeer.nl bij ‘contact’ uw verzoek invullen en kiezen voor bericht naar scriba. Wij gaan dan proberen voor uw vraag een oplossing te vinden.

Daarnaast is het voor u van belang om regelmatig op de website te kijken. Nu we niet op zondag in de kerk bij elkaar komen is de website de communicatie met onze gemeenteleden.
We wensen u Gods nabijheid toe in deze moeilijke tijd en leven met u mee.
In Christus verbonden, namens de kerkenraad,


20-03-2020Nederland laat zich van haar beste kant zien. Op veel plekken worden boodschappen gedaan medicijnen gehaald en wordt voedsel ingezameld voor de voedselbank. Vanaf vandaag kunnen mensen die behoefte hebben aan hulp zich aanmelden via nietalleen.nl of bellen naar het nummer 0800 1322. Op het platform #Nietalleen wordt de hulpvraag en het hulpaanbod door één van de samenwerkende organisaties opgepakt en doorgestuurd naar een organisatie bij de hulpvrager in de buurt. Zo laten we zien dat we dit samen doen, als Nederland.

Meeleven

Als groet van de gemeente worden de bloemen die ‘s zondags in de kerk staan, bij iemand thuis bezorgd. Een warm teken van meeleven.
Ook nu er geen kerkdienst is, wordt er toch aan mensen gedacht. Deze week was er ook een bloemengroet: niet met een bezoek, alleen afgegeven. De aandacht werd erg gewaardeerd.

Op vrijdag 3 april vieren Jaap en Wilma Muurling hun 40-jarig huwelijk.
Van harte gefeliciteerd!

Nu mensen in een ziekenhuis of andere zorginstelling geen bezoek mogen ontvangen, zal een kaartje ontvangen heel fijn zijn!

We noemen:

– Albert de Haan, afd. ‘t Hoog, Magnushof, Jacob Ruysdaellaan 30, 1741 KW Schagen

– Marjon Tolhuis, verblijft nu in UMCG, Groningen.  Er wordt nu gewaarschuwd dat de kaarten nu niet bij de patiënten aankomen. Misschien kunt u beter een kaart sturen naar het thuisadres van Marjon. U vindt het adres in het jaarboekje.

Het is ook fijn om mee te leven met Jellie Strikwerda.