All posts by admin

Het orgel

IMG_2605aIn de Ontmoetingskerk in Middenmeer staat een orgel met geschiedenis!
Het orgel werd gebouwd door de firma Bernard Pels & Zoon, een zeer bekende orgelbouwer uit Alkmaar die door de jaren heen honderden kerkorgels over de hele wereld heeft gebouwd.
Het orginele ontwerp van het orgel stamt uit 1938 en werd afgebouwd in de eerste Gereformeerde kerk aan de Kanaalweg en in 1941 in gebruik genomen..

Zoals ook op de geschiedenispagina te lezen valt, heeft de orginele kerk de onderwaterzetting aan het einde van de tweede wereldoorlog niet overleefd. Zodra dat mogelijk was is het orgel uit de gedeeltelijk verwoeste kerk gehaald, opgeslagen en gerepareerd en later in de nieuwe Gereformeerde kerk aan de Prof. ter Veenweg weer opgebouwd en uiteindelijk in 1949 weer in gebruik genomen.

Het orgel is geheel volgens de “Wieringermeerse traditie” gebouwd. Geen overbodige tierelantijnen, geen protserigheid maar een simpel, stoer gebouwd orgel.

In 2010 heeft er een restauratie plaatsgevonden waarna het orgel er weer jaren tegenaan kan en we er ook weer jaren muzikaal plezier van zullen hebben.
Draagt u het orgel een warm hart toe? Uw gift aan het orgelfonds, onder vermelding van ‘orgelfonds, is welkom.

 

 

Luister live

Klik op de pijl om de uitzending te starten.
Als er geen dienst is hoort u:  ‘Geachte luisteraar. Er is op dit moment geen uitzending.

Dienst van gebed om eenheid onder de christenen 20 januari 2019, 10.00 uur

Voorgangers:    Diaken Maciej Grądzki en Pastoor Moltzer en enkele leden van de Raad van Kerken Wieringermeer.

Organist:           Hr. J. Verschoor

m.m.v. :            Het Parochiekoor o.l.v. Willie van Haastrecht
De Cantorij o.l.v. Thea Onnekink-de Bree

Collecte:           tijdens de dienst GiveToGambia, bij de uitgang voor de onkosten

 • Orgelspel
 • Welkom
 • Intochtslied: NLB lied 216: vers 1, 2 en 3: ‘Dit is een morgen als ooit’
 • Votum en groet
 • Koren:
  1. NLB lied 791: vers 1, 3 en 5 zingt de cantorij, vers 2, 4 en 6 zingen we allen.
  2. Wij zoeken U als wij samen komen (koren samen)
   1. Wij zoeken U als wij samen komen,
    Hopen dat Gij aanwezig zijt.
    Hopen dat het er eens van zal komen,
    Mensen in vrede vandaag en altijd
   2. Wij horen U in oude woorden,
    hopen dat wij uw stem verstaan,
    hopen dat zij voor ons gaan verwoorden
    waarheid en leven, de bron van bestaan.
   3. Wij breken brood en delen het samen,
    hopen dat het wonder geschiedt,
    hopen dat wij op hem gaan gelijken
    die ons dit teken als spijs achterliet.
   4. Wij vragen U om behoud en zegen,
    hopen dat Gij ons bidden hoort,
    hopen dat Gij ons adem zult geven:
    geestkracht die mensen tot vrede bekoort.
 • Schuldbelijdenis
  Geliefde broeders en zusters, laten we God onze zonden belijden en om vergeving vragen, zodat onze viering Hem zal behagen.
  God van compassie, U hebt ons gekozen om uw kudde te hoeden.
  Uw Zoon Jezus leerde ons recht te doen.
  Wij beseffen dat wij ons in onze dienst soms verkeerd gedragen
  tegenover de mensen die U aan ons hebt toevertrouwd:
  door voorrang te geven aan wie dichtbij ons zijn of hoger aangeschreven staan;
  door voorbij te gaan aan de vreemdelingen,
  de armen en de minsten in onze samenleving;
  door bang te zijn om op te komen voor wie verdrukt worden;
  door geld en fondsen niet goed te gebruiken.
  Door dat alles hebben mensen zich afgekeerd van uw kerk.
  Heer, ontferm U.

Allen: Heer, ontferm U.

God van liefde,
U hebt ons verzameld als schapen van uw kudde.
Uw Zoon Jezus leerde ons elkaar lief te hebben,
als teken dat wij zijn leerlingen zijn.
Wij belijden dat we soms niet genoeg naar zijn gebod van liefde leven:
door leden van andere kerken als rivalen te zien;
door elkaar vijandig te behandelen en niet gauw te vergeven;
door vooral op ons eigen belang gericht te zijn;
door niet te letten op de noden van onze broeders en zusters;
door mensen die anders denken buiten te sluiten.
Door dat alles zijn de scheidsmuren tussen ons en anderen
alleen maar hoger geworden.
Heer, ontferm U.

Allen: Heer, ontferm U.

God van genade,
U hebt ons opgedragen om ons huis van samenkomst te maken
tot een plaats van gerechtigheid voor allen.
In uw ruimhartige liefde laat U het regenen
over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.
Door Jezus leert U ons lief te hebben zonder onderscheid. We belijden dat we hierin tekort schieten:
door geen respect te hebben voor onze naasten;
door via sociale media onwaarheden of valse berichten te verspreiden;
door eraan mee te doen dat de harmonie tussen mensen wordt verstoord.
Door dat alles loopt de wereld gevaar een barre woestijn te worden,
die niet langer vruchten van gerechtigheid voortbrengt voor allen.
Heer, ontferm U.

Allen: Heer, ontferm U.

Moge de almachtige en barmhartige God ons genadig zijn, onze zonden vergeven
en ons geleiden tot eeuwig leven.

Allen: Amen.

 • Zingen NLB lied 969: vers 1, 2, 3 en 4
 • Kinderen door Marian Kan
 • Kinderlied: Op de beamer https://youtu.be/Uu3a62pMZO0 ??????
 • Eerste lezing: Romeinen 12 vers 1-13

Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u.

U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is. Met een beroep op de genade die mij geschonken is, zeg ik u allen dat u zichzelf niet hoger moet aanslaan dan u kunt verantwoorden, maar verstandig over uzelf moet denken.

Denk overeenkomstig het geloof, dat is de maatstaf die God u heeft gegeven.

Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben, zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we, ieder apart, elkaars lichaamsdelen. We hebben verschillende gaven, onderscheiden naar de genade die ons geschonken is. Wie de gave heeft te profeteren, moet die in overeenstemming met het geloof gebruiken. Wie de gave heeft bijstand te verlenen, moet bijstand verlenen. Wie de gave heeft te onderwijzen, moet onderwijzen. Wie de gave heeft te troosten, moet troosten. Wie iets weggeeft, moet dat zonder bijbedoeling doen. Wie leiding geeft, moet dat doen met volle inzet.

Wie barmhartig voor een ander is, moet daarin blijmoedig zijn. Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan.

Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf. Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer. Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk.

Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij.

 • Parochiekoor

Alles wat adem heeft love de Heer.
Alles wat adem heeft love de Heer.

Looft God in zijn heilig domein
looft Hem in zijn groots firmament
looft Hem om zijn daden van macht
looft Hem krachtens zijn mateloze grootheid (refrein)

Looft Hem met de stoor op de ramshoorn
looft Hem met harp en met citer
looft Hem met handtrom en reidans
looft Hem met snaren en fluit (refrein)

Looft Hem met slaande cymbalen
looft hem met klinkende cimbels
Alles wat adem heeft
love de Heer. Godlof! (refrein)

 • Tweede lezing: Lucas 4:14-21 (staande)

Optreden van Jezus in Nazareth.

Jezus keerde, gesterkt door de Geest, terug naar Galilea. Het nieuws over hem verspreidde zich in de hele streek. Hij gaf onderricht in de synagogen en werd door allen geprezen.

Hij kwam ook in Nazareth, waar hij was opgegroeid, en volgens zijn gewoonte ging hij op sabbat naar de synagoge. Toen hij opstond om voor te lezen, werd hem de boekrol van de profeet Jesaja overhandigd, en hij rolde hem af tot de plaats waar geschreven staat:

‘De Geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, om een genadejaar van de Heer uit te roepen.’

Hij rolde de boekrol op, gaf hem terug aan de dienaar en ging weer zitten; de ogen van alle aanwezigen in de synagoge waren op hem gericht.

Hij zei tegen hen: ‘Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan.’

 • overdenking (Pastoor Moltzer)
 • Zingen gezamenlijke Koren en gemeente Laudate

Laudate omnes gentes
Laudate Dominum
Laudate omnes gentes,
Laudate Dominum.

 • Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God die liefde is
en die de aarde heeft toevertrouwd aan alle mensen.
Ik geloof in Jezus Christus
die gekomen is om ons heel te maken
en ons te bevrijden van alle onderdrukking.
Ik geloof in de Geest van God
die werkt in en door allen
die zich toekeren naar de waarheid.
Ik geloof in de belofte van God
dat Hij uiteindelijk zal vernietigen
de macht van de zonde in ons allen
en dat Hij op zal richten
het rijk van gerechtigheid en vrede voor de hele mensheid.

 • Collecte Gambia (er komt nog een presentatie in powerpoint van de groep)
 • Tijdens de collecte zingen we dona nobis canon met de gezamenlijke koren
  1. Dona nobis pacem, pacem.
   Dona nobis pacem.

   Dona nobis pacem, pacem.
   Dona nobis pacem.

   Dona nobis pacem, pacem.
   Dona nobis pacem.

 • Voorbeden, stil gebed en afsluitend “Het Onze Vader”
 • NLB lied 416: vers 1, 2 en 3
 • Zegen
 • NLB lied 416: vers 4