Luister live

Klik op de pijl om de uitzending te starten.
Als er geen dienst is hoort u:  ‘Geachte luisteraar. Er is op dit moment geen uitzending.

Liturgie voor de dienst op zondag 16 juni 2019, 9.30 uur

doopdienst Suus Veenstra

 Voorganger:    ds. Yvonne van Benthem
Organist:         mw. L. Riepma

 • Welkom en mededelingen – door ouderling van dienst
 • Intochtslied: Lied 675 ‘Geest van hierboven’:1 & 2
 • Bemoediging en groet
 • Inleiding op de dienst
 • Bidden
 • Zingen: ELB lied 447: ‘Is je deur nog op slot’ (1x zingen)
 • Bediening van de doop
 • Gesprek met de kinderen
 • Inleiding op de bediening van de doop:
 • Luisteren: Remko Hakkert ‘Gebed voor mijn kinderen’ YouTube
  https://www.youtube.com/watch?v=YV6QHB9PBPQ
 • Voorstellen
 • Vragen
 • Zingen geloofsbelijdenis: vers 1, 2 en 4 melodie: Glory, glory, halleluja
 1. Ik geloof dat God mij nooit alleen zal laten staan.
  Want Hij is mijn Vader die mij zeker bij zal staan.
  Zo zal Hij ons leiden in de strijd om het bestaan.
  Dit is mijn geloof in God.

Refrein: Glory, Glory Halleluja (3x),  Dit is mij geloof in God.

 1. Ik geloof in Christus als de een’ge Zoon van God.
  Die door God de Vader onder ons gezonden werd.
  En die door de Geest toen uit een maagd geboren werd.
  Dit is mijn geloof in God.

Refrein

 1. Ik geloof dat God aan ons zijn Heilige Geest gaf.
  Dat die Geest mij zeggen zal wat ‘k doen en laten mag.
  Daarom kan ik vrijuit leven, nu en elke dag.
  Dat is mijn geloof in God.

Refrein

 • Doopgebed:

V:   HEER onze God, wij danken U.
U hebt alles geschapen uit het water van de oervloed.
U hebt met Noach en zijn gezin een nieuw begin gemaakt
door het water van de zondvloed.
U hebt Mozes uit het water getrokken.
U hebt uw volk Israël uit de slaver­nij in Egypte gered
en geleid naar Kanaän, het beloofde land,
door het water van de Rode Zee.
Wij danken U dat uw Zoon, Jezus Christus, onze Heer,
is gedoopt in het water van de Jordaan;
dat Hij zijn leven gegeven heeft aan het kruis
en is opgestaan uit de dood.
U brengt een gemeente bijeen, die gedoopt is in zijn doop,
die leeft met Hem als teken van uw toekomst.
Wij bidden U nu voor Suus die de doop zal ondergaan: red ook haar leven uit het water van nood en dood, neem haar aan als uw kind, leid en bewaar haar door uw Geest, geef haar mensen die haar voorgaan in trouw aan U en uw gemeen­te, doe haar groei­en in geloof, hoop en liefde, zodat zij uw bond­ge­noot blijkt te zijn, levende lid van het lichaam van Jezus Christus uw Zoon, met U en de heilige Geest gepre­zen tot in eeuwigheid.

A: AMEN.

 • Bediening van de Doop
 • Zegentekst
 • Zegen
 • Zingen van zegenlied: Sela ‘Gebed om zegen’
 1. Zegen mij op de weg die ik moet gaan.
  Zegen mij op de plek waar ik zal staan.
  Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.
  O God, zegen mij alle dagen lang!

Vader, maak mij tot een zegen, ga mij niet voorbij.
Regen op mij met uw Geest, Heer, Jezus, kom tot mij
als de Bron van leven, die ontspringt, diep in mij.
Breng een stroom van zegen, waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.

 1. Zegen ons waar we in geloof voor leven.
  Zegen ons waar we hoop en liefde geven.
  Zegen om de ander tot zegen te zijn.
  O God, zegen ons tot in eeuwigheid!

Vader, maak ons tot een zegen, hier in de woestijn.
Wachtend op uw milde regen, om zelf een bron te zijn.
Met een hart vol vrede, zijn wij zegenend nabij.
Van uw liefde delend, waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

 • Vraag aan de gemeente:
  U bent allen getuigen van de doop van Suus. Wilt u haar in uw midden ontvangen, haar gedenken in uw gebeden en doen wat u kunt, om haar te bewaren bij het harts­geheim van de gemeente? Zusters en broeders, wat is hierop uw antwoord?
  Antwoord: Ja, van harte.
 • Overhandiging van doopkaart en doopkaars
 • Luisteren: Gedicht ‘Leef met volle teugen’ (door: Arjan Meijer)
 • Zingen: NLB lied 686: vers 1 en 2 ‘De Geest des Heren heeft’
 • Schriftlezing: Handelingen 2: vers 43-47
 • Zingen: NLB lied 687: vers 1 en 2 ‘Wij leven van de wind’
 • Verkondiging
 • Zingen: Sela ‘Ik zal er zijn’
 1. Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. 
  Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
  Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
  Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.
 2. Een boog in de wolken als teken van trouw,
  staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
  In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
  ben ik bij U veilig, U die mij ziet
 3. De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
  Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
  dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
  U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.
 4. ‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
  Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
  Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
  uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.
 5. O Naam aller namen, aan U alle eer.
  Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
  Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
  Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.
 • Bidden: dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
 • Luisteren: Trinity, ‘Ik wens jou’: YouTube
  https://www.youtube.com/watch?v=iyAcEgKiymU
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: NLB lied 705: ves 1, 2 en 4 ‘Ere zij aan God de Vader’
 • Zegen
 • Zingen: NLB lied 416 : vers 4